Jesteśmy jednym z największych producentów maszyn do przetwórstwa blach

Fundusze UE

Projekty UE realizowane przez ZAPROM Tomasz Pruszyński:

I.   
Firma ZAPROM Tomasz Pruszyński realizuje projekt pt. ,, Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz prowadzenie badań przemysłowych dotyczących poszukiwania i optymalizacji cienkościennych elementów konstrukcji z blachy oraz prac rozwojowych w zakresie opracowania wydajnych technologii ich wytwarzania”.

Cel projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez utworzenie Centrum B+R specjalizującego w badaniach nad optymalizacją elementów konstrukcji z blachy oraz opracowywaniem wydajnych technologii ich wdrażania, co pozwoli na dalsze podniesieniu poziomu specjalizacji zakładu w kierunku specjalistycznych maszyn do obróbki blach.
Projekt sprowadza się do poszukiwań różnych konstrukcji z blach, w szczególności konstrukcji profili otwartych o wysokimi parametrami technicznych z jednoczesnym uwzględnieniem zdolności technologicznych do ich wykonywania na wydajnych, zautomatyzowanych liniach rolerskich do profilowania blach.

Wartość kwalifikowana projektu to 3 876 239,00 zł, dofinansowanie projektu z UE: 2 690 940,80 zł.

Projekt  pt. ,,Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz prowadzenie badań przemysłowych dotyczących poszukiwania i optymalizacji cienkościennych elementów konstrukcji z blachy oraz prac rozwojowych w zakresie opracowania wydajnych technologii ich wytwarzania” nr. WND-RPPD.01.02.01-20-0019/16 jest realizowany w ramach programu RPOWP 2014-2020,  Działanie 1.2.1. Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu. Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

II.  
Firma ZAPROM Tomasz Pruszyński realizuje projekt pt. ,, Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ZAPROM Tomasz Pruszyński poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w produkcji specjalistycznych maszyn i linii produkcyjnych dedykowanych do wysokowydajnych zautomatyzowanych procesów technologicznych.”.

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez komercjalizację wyników własnych prac badawczo-rozwojowych. Projekt sprowadza się do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w produkcji specjalistycznych maszyn i linii produkcyjnych dedykowanych do wysokowydajnych zautomatyzowanych procesów technologicznych. Podstawą innowacji w produkcie jest zgłoszony do patentu wynalazek. Efektem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej i procesowej w firmie ZAPROM.

Wartość kwalifikowana projektu to 17 013 000,00 zł, dofinansowanie projektu z UE: 9 356 200,00 zł.

Projekt  pt. ,, Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ZAPROM Tomasz Pruszyński poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w produkcji specjalistycznych maszyn i linii produkcyjnych dedykowanych do wysokowydajnych zautomatyzowanych procesów technologicznych.” nr. WND-RPPD.01.03.00-20-0158/17  jest realizowany w ramach programu RPOWP 2014-2020,  Działanie 1.3. Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

III.


Nazwa Beneficjenta: ZAPROM Tomasz Pruszyński
Tytuł projektu: „Zakup oprogramowanie COPRA w celu wdrożenia innowacji procesowej w firmie ZAPROM Tomasz Pruszyński”
Celem głównym projektu jest skrócenie cyklu produkcyjnego o 6 tygodni dzięki zakupowi oprogramowania COPRA i jego wdrożeniu do działalności produkcyjnej firmy ZAPROM w okresie do 31.08.2020.
Realizacji projektu zapewni w efekcie wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy.
Wartość ogółem projektu: 799543.74 zł
Wydatki kwalifikowane: 650035.56 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 455024.89 zł

IV.

Przedsiębiorstwo ZAPROM Tomasz Pruszyński zrealizowało projekt „Bon Antywirusowy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020″.Celem projektu był zakup niezbędnego sprzętu pozwalającego na zmianę procesów operacyjnych w przedsiębiorstwie w celu zwiększenia poziomu ochrony pracowników, kontrahentów i klientów. Zakupiony został Skaner 3D z oprogramowaniem oraz jednostka komputerowa do jego obsługi.
Całkowita wartość projektu: 153 736,52 zł
Wartość dofinansowania: 99 994,63 zł

V.