Jesteśmy jednym z największych producentów maszyn do przetwórstwa blach

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
ZAPROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W TOŁCZACH
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
POLITYKA COOKIES

1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest:
ZAPROM sp. z o.o. z siedzibą w Tołcze 3D (18-106) Turośń Kościelna, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000996229, NIP:
9662169010, REGON: 523370261 (dalej: „Administrator” lub „ZAPROM”).
1.2. Ilekroć w niniejszej Polityce jest mowa o „danych osobowych” należy przez to rozumieć
informacje o zidentyfikowanej lub możliwej bezpośrednio lub pośrednio do zidentyfikowania osobie
fizycznej w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer
identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych
czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub
społeczną tożsamość osoby fizycznej.
1.3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, dalej „RODO”.
1.4. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej „Polityka”) określa cele, zasady oraz sposób przetwarzania
danych osobowych: klientów, kontrahentów i dostawców ZAPROM (ich przedstawicieli i personelu),
kandydatów do pracy lub współpracy z ZAPROM, osób korzystających ze stron internetowych
ZAPROM, osób kontaktujących się z ZAPROM.
1.5. Niniejsza Polityka stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i art. 14
RODO.

2. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
2.1. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem przez ZAPROM danych
osobowych mogą być kierowane:
pocztą na adres siedziby Administratora,
w formie elektronicznej na adres e-mail: rodo@zaprom.pl.
2.2. Administrator będzie odpowiadał na zgłoszone pytania, wnioski lub żądania niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni.
2.3. Odpowiedzi będą udzielane w takiej formie jak zgłaszane pytania, wnioski lub żądania, chyba, że
zgłaszający zażąda odpowiedzi w innej formie, np. pisemnej.
2.4. Jeżeli ZAPROM nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego
żądania, wniosku lub kierowanych pytań, zwróci się do niej o dodatkowe informacje, które będą
niezbędne do realizacji żądania lub odpowiedzi na pytanie lub wniosek.

3. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
3.1. Każdemu, kogo dane osobowe przetwarzamy, przysługuje prawo do:
1.a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach
przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych;
1.b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia danych osobowych,
1.c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie
zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania;
1.d) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli spełnione zostaną wymogi
prawne dotyczące takiego żądania;
1.e) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie
umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu;
3.2. W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem każdy ma prawo
do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.

4. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
[DANE OSOBOWE KLIENTÓW ZAPROM]
4.1. Administrator przetwarza dane osobowe swoich klientów będących osobami fizycznymi w związku
z usługami świadczonymi przez Administratora.
4.2. Dane osobowe przetwarzane w celu rzetelnego i należytego wykonywania usług świadczonych
przez ZAPROM obejmować mogą:
1.a) imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny,
numer telefonu, adres email, konta na portalach społecznościowych);
1.b) wszelkie inne dane udostępnione w związku ze świadczonymi usługami, w tym dane szczególnej
kategorii w rozumieniu RODO,.
4.3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie
czynności w celu zawarcia umowy lub wykonanie zawartej umowy o świadczenie usług pomocy
prawnej, art. 6 ust 1 lit. f RODO – w zakresie dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
wynikającymi z umowy oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń związanych ze świadczeniem przez nas dla Państwa
pomocy prawnej.
4.4. Dane będą przetwarzane do momentu definitywnego zakończenia współpracy z ZAPROM.
[DANE OSOBOWE KONTRAHENTÓW ZAPROM]
4.5. Administrator przetwarza dane osobowe swoich kontrahentów, partnerów i dostawców, będących
osobami fizycznymi w związku ze współpracą lub w celu nawiązania współpracy z ZAPROM. Dane są
przetwarzane również w celu kontaktu w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów
między nami, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania.
4.6. Dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, numer PESEL, NIP, dane adresowe, takie jak miejsce
wykonywania działalności, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres
korespondencyjny, numer telefonu, adres email).
4.7. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania zawartej umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. uzasadniony interes prawny Administratora w
zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z umowy i/lub z nią związanych.
4.8. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, a po zakończeniu współpracy
także przez okres niezbędny do wykonania obowiązków prawnych (np. wynikających z przepisów
podatkowych) oraz przez okres przedawnienia roszczeń z umowy łączącej nas z Państwem lub z nią
związanych.
[DANE PRZEDSTAWICIELI (PERSONELU) KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW]
4.9. W związku z nawiązywaniem współpracy, negocjacjami i zawieraniem umów ZAPROM
przetwarza dane osobowe przedstawicieli i personelu (będących osobami fizycznymi) klientów i
kontrahentów, dostawców. Są to osoby w szczególności pracownicy i współpracownicy wyznaczenie
do kontaktu lub realizacji umowy.
4.10. Dane osobowe są przetwarzane w celu kontaktu w bieżących sprawach, w tym w sprawie
zawarcie i realizacji umów, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania.
4.11. Dane będą obejmować: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe
(adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email, konta na portalach społecznościowych).
4.12. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6
ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości nawiązania i kontynuowania z Państwem współpracy lub
kontaktu, możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.
4.13. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia współpracy z ZAPROM, a także przez okres
przedawnienia roszczeń z umów. Dane mogą zostać usunięte we wcześniejszym terminie – w
przypadku uzyskania sprzeciwu wobec przetwarzania, a także w przypadku, gdy uznamy, że dane nie
są nam już potrzebne do osiągnięcia usprawiedliwionego celu. Dane będą przetwarzane przez okres
dłuższy, jeżeli ich przechowanie będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa lub będzie
niezbędne do dokonania rozliczeń lub dochodzenia roszczeń w ramach Państwa działalności w roli
naszego kontrahenta.
[DANE KANDYDATÓW DO PRACY ORAZ WSPÓŁPRACY Z ZAPROM]
4.22. W związku z prowadzoną rekrutacją kandydatów do pracy lub współpracy, ZAPROM będzie
przetwarzać dane osobowe podane przez kandydata, aby ocenić kwalifikacje na aplikowane
stanowisko, dokonać wyboru odpowiedniej osoby, czyli w celu wykonania czynności zmierzających do
zawarcia umowy zatrudnienia na danym stanowisku pracy lub podjęcia współpracy.
4.23. Za odrębną zgodą kandydata będziemy przetwarzać udostępnione dane osobowe na potrzeby
przyszłych procesów rekrutacyjnych w ZAPROM.
4.24. W ramach procesów rekrutacyjnych ZAPROM będzie przetwarzać następujące dane osobowe
kandydatów wskazane w CV lub w innej formie: imię i nazwisko; imiona rodziców, data urodzenia;
miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. W przypadku osób
ubiegających się o stanowisko pracy w ramach umowy o pracę, gdy aplikacje będą zawierać dane
wykraczające poza dane określone przepisami prawa pracy, dane te przetwarzane będą na podstawie
zgody kandydata, wyrażoną poprzez przesłanie do ZAPROM dokumentów aplikacyjnych (CV, e-mail,
życiorys, podanie).
4.25. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie: (1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221 § 1
kodeksu pracy, w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach stosunku pracy; (2) art.6 ust.
1 lit. b i c RODO, w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach umowy cywilnoprawnej; (3)
art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych na potrzeby ewentualnych
przyszłych rekrutacji, w przypadku przetwarzania wizerunku, w przypadku przekazania innych danych
niż określonych w przepisach prawa pracy, oraz (4) art. 6 ust. 1 lit f RODO w zakresie danych
zebranych w celu oceny kandydata oraz w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
4.26. ZAPROM będzie przetwarzać dane osobowe kandydata do momentu zakończenia rekrutacji, a
w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji,
będziemy przechowywać dane przez okres 3 lat od momentu ich zebrania.
[OSOBY KONTAKTUJĄCE SIĘ Z ZAPROM (TELEFONICZNIE ORAZ MAILOWO)]
4.27. ZAPROM przetwarza dane osobowe osób kontaktujących się z ZAPROM pocztą, pocztą
elektroniczną, za pomocą formularzy na stronie www oraz telefonicznie w jakiejkolwiek sprawie lub
ZAPROM kontaktuje się z Państwem w jakiejkolwiek sprawie i dlatego dane znajdują w naszej bazie
kontaktów ZAPROM
4.28. ZAPROM będzie przetwarzać dane osobowe w celu kontaktu w bieżących sprawach, w tym w
sprawie odpowiadania na pytania i udzielania zapytań, jak również w celu możliwego nawiązania
współpracy.
4.29. W powyższym celu przetwarzane będą następujące dane: imię, nazwisko, miejsce pracy,
stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email, konta
na portalach społecznościowych) oraz inne dane udostępnione w korespondencji lub przekazane
telefonicznie.
4.30. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
polegający udzielaniu odpowiedzi na Państwa pytania oraz nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w
ramach prowadzonej działalności – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4.31. Dane będą przetwarzane przez okres utrzymywania relacji gospodarczych oraz przez okres
jednego roku po ustaniu tej relacji. Dane mogą zostać usunięte we wcześniejszym terminie – w
przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także w przypadku, gdy ZAPROM uzna, że
dane nie są już potrzebne do osiągnięcia usprawiedliwionego celu.

5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
5.1. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, które świadczą na rzecz ZAPROM usługi
(m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, kancelaria prawna, kurierskie, kadrowe, księgowe, zajmujące
się obsługą kontrahentów).
5.2. Dane osobowe mogą być również udostępnione podwykonawcom ZAPROM, realizującym usługi
na rzecz klientów ZAPROM.
5.3. Dane osobowe mogą być przekazane również innym zainteresowanym podmiotom (niezależnym
od ZAPROM), jeżeli zostały udostępnione w takiej formie, z której jednoznacznie wynika, że
udostępniający dane żąda, aby kontaktowały się z nim podmioty trzecie w sprawach służbowych.

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH
6.1. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”).
Gdyby jednak było to konieczne nastąpi to wyłącznie poprzez:
• stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
• stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
• współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do
których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia
zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
• współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (ang. Privacy
Shield) zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

7. POLITYKA PLIKÓW COOKIES
7.1. Serwis zaprom.pl, jak większość́ witryn internetowych, korzysta z Plików Cookies (tzw.
ciasteczek).
7.2. Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane
są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, telefonie, tablecie) i przeznaczone są do
korzystania z Serwisu i jego subdomen. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z
której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
7.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Pliki Cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
7.4. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, np. w celu zapamiętania przez
określony czas włożonych do koszyka usług Wykonawcy;
c. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
7.5. W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej
lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu
ich usunięcia przez Użytkownika.
7.6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje Plików Cookies:
a. wydajnościowe – Pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania
ze stron internetowych Serwisu;
b. funkcjonalne – Pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Usługobiorcę ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie obsługi
koszyka zakupowego, obsługi procesu logowania do serwisu, wybranego języka lub
regionu, z którego pochodzi Usługobiorca, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej
itp.
7.7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu i jego subdomen mogą dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności
w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7.8. Aby dowiedzieć się jak zarządzać Plikami Cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w
przeglądarce należy wciskając klawisz F1 w przeglądarce. W celu zarządzania prywatnością
Użytkownik może podjąć następujące działania:
a) zmienić ustawienia Plików Cookies w swojej przeglądarce internetowej;
b) zainstalować wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies lub
blokujące Google Analytics;
c) zainstalować dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,
np. oprogramowanie antywirusowe;
d) korzystać z trybu incognito w przeglądarce internetowej,
e) wyłączyć Cookies w Serwisie,
f) zmienić ustawienia reklamy behawioralnej.
7.9. Jeśli Użytkownik nie wyłączy wykorzystywania Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki,
oznacza to, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie. Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz
w Wikipedii.
7.10. Administrator gromadzi informacje dotyczące interakcji użytkowników ze stroną zaprom.pl, tj:
datę, czas wizyty oraz numer IP urządzenia.
7.11. Informacje gromadzone za pośrednictwem Plików Cookies wykorzystywane są wyłącznie w
celach technicznych, w szczególności w celu zarządzania Stroną, rozpoznawania i rozwiązywania
problemów związanych z pracą serwerów, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, a
także w celach statystycznych (anonimowo).

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności przypadku gdyby potrzeba lub
obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa, w tym
zmian odbiorców danych.
8.2. Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności zostaną
powiadomieni o jej zmianach ze stosownym wyprzedzeniem.